Организация на учебния ден

12. Средно училище „Цар Иван Асен ІІ” град София, Столична община, район Средец
ул.“Цар Иван Асен II“ № 72, u_12sou@abv.bg, тел. 02/9437952

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

учебна 2020 / 2021 година

I. Начало и край на учебните занятия
I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч. II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.
Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.
Предучилищна подготовка – IV възрастова група – 7.30 ч.- 13.30 ч.

II. Организация на обучението по степени:
Предучилищна подготовка : – IV възрастова група – полудневна организация на учебния ден;
Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /; V – XII клас – двусменно обучение.

III. Разпределение на класовете – V – XII – двусменно обучение

I срок I смяна: V а, V б, V в, V г VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в
II смяна: VI а, VI б, VI в, VI г VII а, VII б, VII в XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г
II срок I смяна: VI а, VI б, VI в, VI г VII а, VII б, VII в XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г
II смяна: V а, V б, V в, V г VIII a, VIII б, VIII в IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в

IV. Продължителност на учебните часове и междучасията:
I и II клас: учебен час – 35 минути, междучасия – 15мин. и едно от 25 мин. III и IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.
V – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН, междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути.

Възможност за психологическа подкрепа от дистанция

Осигурена възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и
педагогически специалисти от дистанция

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО – София-град/ е разкрил самостоятелна телефонна линия с номер 02/9963461 и skype акаунт Регионален център София-град за осъществяване на психологически консултации, на които по график ще отговарят на поставени въпроси и ще консултират психолози от РЦПППО – София-град.
В приложения файл можете да се запознаете с Графика за дежурства на специалистите, които ще провеждат психологическите консултации, като евентуални промени ще бъдат отразявани на сайта на РЦПППО – София-град http://www.rcsf.bg/.

График на работната група за психологическа консултация в РЦПППО – София-град ТУК

Рубрика за въпроси и отговори

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

Съвети на психолога