Покана за заседание ОС на 11.02.2020г.

Заседание на Обществения съвет към 12. СУ „Цар Иван Асен II“, което ще се проведе на 11.02.2020г. от 18.30 часа в учителската стая на училището със следния дневен ред ТУК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е – грипна ваканция

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учениците ще започнат учебни занятия на 6 февруари, тъй като 5 февруари е обявен за неучебен ден поради края на първия учебен срок.

Учебните занятия за втория учебен срок ще се провеждат при следния дневен режим:

– I смяна: I – IV, VI, VII, XI, XII клас

– II смяна: V, VIII, IX, X клас.

Учениците ще бъдат допълнително информирани за седмичното разписание за втория учебен срок.

Важно за родителите на всички ученици на 12 СУ

Съгласно Наредба №3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училища и писмо с изх.№14-944/2/29.08.2019г. на Столична Регионална Здравна Инспекция /СРЗИ/ в началото на учебната 2019/2020г. всички ученици следва да представят лични здравни профилактични карти /ЛЗПК/ с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приема ваксини с дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря на възрастта“ не се приема за достоверно.

От Училищното ръководство

Съобщение за откриване на учебната 2019/2020 година

 

1. Тържественото откриване на учебната 2019/2020г. ще започне на 16.09.2019г. в 10.00ч.

Всички ученици се събират и строяват в двора на училището от 9.45 до 10.00ч.

2. Учениците от всички класове, с изключение на първи, пети и осми, влизат откъм двора на училището, а не през централния вход.

3. Учениците от подготвителната група се събират в 9.45ч. под колоните, пред кабинета на ПГ.

4. Първокласниците се събират в 9.30ч.

 – 1а клас – стая 100 /зад портиерната/;

 – 1б и 1в клас пред бюфета на първия етаж.

5. Учениците от пети и осми клас идват в 9.00ч. и влизат през централния вход в класните си стаи;

 – 5а – 301, 5б – 302, 5в – 303, 5г – 304 – на трети етаж;

 – 8а /английски език/ – 405;

 – 8б /немски език/ – 406;

 – 8в / френски език/ – 404 – на четвърти етаж.

Новите ученици ще получат необходимата информация от портиера и дежурните учители на главния вход.

 

Добре дошли в 12.СУ „Цар Иван Асен II“! 

 

График за организация на учебния ден 2019/2020 год.

12. Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”
град София, Столична община, район Средец
ул.“Цар Иван Асен II“ № 72, u_12sou@abv.bg, тел. 02/9437952

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН
учебна 2019 / 2020 година

I.Начало и край на учебните занятия
I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч.
II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.
Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.
Предучилищна подготовка – IV възрастова група – 7.30 ч.- 13.30 ч.

II.Организация на обучението по степени:
Предучилищна подготовка : – IV възрастова група – полудневна
организация на учебния ден;
Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /;
V – XII клас – двусменно обучение.

III.Разпределение на класовете – V – XII – двусменно обучение
I срок

I смяна: V а, V б, V в, V г
VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в
II смяна: VI а, VI б, VI в, VI г
VII а, VII б, VII в
XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г

II срок

I смяна: VI а, VI б, VI в, VI г
VII а, VII б, VII в
XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г
II смяна: V а, V б, V в, V г
VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в

IV. Продължителност на учебните часове и междучасията:
I и II клас: учебен час – 35 минути, междучасия – 15мин. и едно от 25 мин.
III и IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.
V – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН,
междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути.

ТУК

1 2 3