Съобщение

Информация за епидемичната ситуация в 12.СУ

Уважаеми родители,

           Епидемичната ситуация в 12.СУ  към 19.11.2021 г. е следната:

           През текущата седмица са установени 2 случая на ученици  с COVID – 19 – от 3б клас и  паралелката е преминала към обучение от разстояние в електронна среда до 26.11.2021 г.

            Контактните лица са инструктирани по време на домашната карантина да следят  за поява на клинични симптоми и признаци на COVID  и своевременно да уведомят личните лекари, СРЗИ и училищните власти.

           Всички необходими мерки, свързани с ограничаване на рисковете от разпространение на вируса, ежедневно и стриктно се изпълняват.

19.11.2021г.

!!! Съобщение

Уважаеми родители,

Във връзка с преминаване на учениците от начален етап от обучение от разстояние в електронна среда към присъствено обучение от 10.11.2021 г. ви информираме за следното:

 1. Очакваме учениците  в сградата на училището в 07.45 часа.
 2. Изследването на учениците ще се извършва в класната стая на паралелката от поне двама доброволци в присъствието на класния ръководител. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични презпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от училището. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазване на указанията на производителя на съответния тест.
 3. След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедра, и др.), върху които се е провело изследването, се почистват задължително чрез дезинфекция, а помещението се проветрява.
 4. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище.
 5. Учениците, притежаващи валиден документ за преболедуване, не подлежат на тестване. Родителят предоставя документа на класния ръководител по електронен път еднократно.
 6. При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя в стая с осигурено наблюдение и се информират родителите. Ученикът се допуска обратно в училище само при представяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID– 19  или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото)  изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния антигенен тест, проведен в училище.
 7. Организация на учебния ден:

– от 07.45 до 08.30 ч . – тестване, дезинфекция и проветряване на класните стаи

– учебни часове:  

1 час-08:30-09:10ч.

2 час -09:20-10:00ч.

3 час-10:20-11:00ч.

4 час -11:10-11:50ч.

5час-12:00-12:40ч.

6 час -12:50-13:30ч.

Голямо междучасие -10:00-10:20ч.

Благодарим за вашето съдействие и разчитаме на вашата подкрепа за опазване на здравето и живота на нашите деца! Бъдете здрави!

Стипендии за I срок на учебната 2021/2022 година

12. Средно  училище „Цар Иван Асен ІІ”

гр. София, ул. Цар Иван Асен ІІ”№72

 

Стипендии за I срок на учебната 2021/2022 година

 

І. Критерии  и  условия  за  допускане  до  класиране  на  учениците  за  различните  видове  стипендии:

 1. Спазване на  сроковете  за  подаване  на  заявления.
 2. Надлежно попълнени  заявления.
 3. Прилагане на  всички  необходими  съпътстващи  документи.
 4. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.
 5. Учениците с право на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания; ученици без родители или само с един родител при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
 6. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

7.Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

ІІ. Критерии  и  показатели  за  класиране  на  учениците  за  различните  видове  стипендии:

1.Критерии  за  получаване  на  месечни  стипендии  за  постигнати  образователни  резултати  по чл. 4, ал. 1, т. 1  от  ПМС № 328  от 21.12.2017г.:

          – Среден  успех  за  предходния  учебен  срок  или предходната учебна година не  по-нисък  от  Oтличен  (5.75).

           – Липса на санкции, наложени с решение на Педагогическия съвет на 12 СУ

2.Критерии  за  получаване  на  месечни  стипендии  за  подпомагане  на  достъпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането  по  чл. 4, ал. 1, т. 2  от  ПМС № 328:

          – Среден  месечен  доход  на  член  от  семейството  на  ученика  за  предходните  6 / шест /  месеца  не  по-висок  от  средния  размер  на  минималната  работна  заплата  за  страната  за  същия  период. При  определяне  броя  на  членовете  на  семейството  на  ученика  се  спазват  изискванията  на  Параграф 2  от  Допълнителните  разпоредби  на  ПМС № 328.

         – При  определяне  броя  на  членовете  на  семейството  на  ученика  се  спазват  изискванията  на  Параграф 2  от  Допълнителните  разпоредби  на  ПМС № 328  и  се  попълва  декларация  по  образец  в  случай  на  повторен  брак  или  фактическо  съпружеско  съжителство  с  лице, което  не  е  родител  на  ученика.

          – Среден  успех  на  ученика  за  предходния   учебен  срок или предходната учебна година  не  по-нисък  от  Добър  (4.50).

 

3.Критерии  за  получаване  без  класиране  на  месечни  стипендии  за  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания  по  чл. 4, ал. 1, т. 3  от  ПМС № 328:

          – Трайните  увреждания  да  не  са  под  50%, удостоверени  с  решение  на  ТЕЛК.

4.Критерии  за  получаване  без  класиране  на  месечни  стипендии  за  ученици  без  родители  по  чл. 4, ал. 1, т. 4  от  ПМС № 328  и  за  ученици  само  с  един  родител  по  чл. 4, ал. 2  от  същото  постановление:

          – Издадени  смъртни  актове  за  родителите  на  ученика.

          – Представяне на документ, удостоверяващ, че ученикът е само с един    родител  / акт  за  раждане  с  вписан  само  един  известен  родител или  съдебно  решение  за  отнети  родителски  права  или  родител, поставен  под  запрещение /.

          –  Декларация,  че  ученикът не е припознат или осиновен от друг родител.

 1. Критерии за получаване без класиране  на  еднократни  стипендии  за  постигнати  високи  резултати  в  учебната, извънкласната  и  извънучилищната  дейност  по  чл. 5, ал. 1, т. 2  от  ПМС № 328:

          – Класиране  за  национален  кръг  на  ученическите  олимпиади  или  други  национални  състезания.

          – Отличен  резултат  от  областен  кръг  на  ученически  олимпиади  поне  по  два  учебни  предмета, за  които  утвърдените  от  МОН  регламенти  не  предвиждат  провеждане  на  национален  кръг  за  съответния  клас.

          – Активно  участие в  училищния  живот  и  изпълнението  на  проекти  и  принос  за  утвърждаването  на  авторитета  на  училището  на  областно  и  национално  равнище.

6.Критерии  за  получаване  без  класиране  на  еднократни  стипендии  за преодоляване  от  ученика  на  еднократни  социални  обстоятелства, свързани  с  достъпа  му  до образование  по чл. 5, ал. 1, т. 1  от  ПМС № 328:

– Засягане  на  семейството  на  ученика  от  природно  бедствие, авария  или  друг  инцидент.

– Заболяване  и  лечение, което  финансово  затруднява  семейството  на  ученика.

ІІІ. Периоди на получаване на  различните  видове  стипендии, както  следва :

 1. Месечните стипендии  по  чл. 4, ал. 1, т. 1,2 и 3  от  ПМС № 328  се  изплащат  за  периода  на  учебните  месеци.
 2. Месечните стипендии  по  чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 4, ал. 2  от  ПМС № 328   се  изплащат  и за периода на неучебните месеци.

ІV. Условия  и  ред  за  предоставяне  на  различните  видове  стипендии, както  следва :

 1. Месечните стипендии  по  чл. 4, ал. 1 от  ПМС № 328  се  отпускат  след  разглеждане  на  подадените  заявления  от  учениците  и  доклади  на  класните  ръководители за успеха на учениците и липса на наложени санкции с решение на Педагогическия съвет.
 2. Класирането се  извършва  по  низходящ  ред, когато  се  разпределят  средствата  за  месечни  стипендии  за  постигнати  образователни  резултати.
 3. Когато се  разпределят  средствата  за  месечни  стипендии  за  подпомагане  на  достъпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането, класирането  по 

доход  на  член  от  семейството  на  ученика  се  извършва  по  възходящ  ред, като  се  отчита  и  успехът  на  кандидатстващите  ученици. 

 1. Средствата за  еднократните  стипендии  се  предоставят  след  разглеждане  на  доклад на  класен  ръководител за всеки отделен случай.
 2. Документи за кандидатстване:

А. За  месечна  стипендия  за  постигнати  образователни  резултати:

     Заявление – декларация  по  образец на училището

Б. За  месечна  стипендия  за  подпомагане  на  достъпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането:

 1. Заявление-декларация по  образец от ПМС №328
 2. Справки за  доходите  на  семейството  на  ученика  за  предходните  шест  месеца.
 3. Декларация за фактическото състояние на семейството на ученика – по образец на училището

В. За  месечна  стипендия  за  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания:

 1. Заявление-декларация по  образец на училището.
 2. Копие от  Решение  на  ТЕЛК.

Г. За  месечна  стипендия  за  ученици  без  родители / само с един родител:

 1. Заявление-декларация по  образец на училището.
 2. Копие от смъртния  акт  на  починалия  родител  на  ученика.
 3. Документ, удостоверяващ, че ученикът е само с един родител – копие от  удостоверение  за  раждане  с  вписан  неизвестен  баща  или  копие  от  съдебно  решение  за  отнети  родителски  права  или  родител  под  запрещение.
 4. Декларация, че ученикът  не  е  осиновен  или  припознат  от  друг  родител  – по образец на училището.

Д. За  еднократна  стипендия  за  преодоляване  на  еднократни  социални  обстоятелства, свързани  с  достъпа  до  образование:

 1. Заявление-декларация по  образец на училището.
 2. Копие от  протокол  за  нанесените  материални  щети.
 3. Медицински документи  за  установено  заболяване  на  ученика  и  необходимо  лечение, което  финансово  затруднява  семейството.

Е. За  еднократна  стипендия  за  постигнати  високи  резултати  в  учебната  дейност  или  в  дейности  в  областта  на  науките, технологиите, изкуствата  и  спорта:

 1. Заявление-декларация по  образец на училището.
 2. Протокол за  класиране  на  национален  кръг  на  ученически  олимпиади  или  национални  състезания, организирани  от  МОН,  или  грамоти  за  постигнати  високи  резултати  и  спечелени  престижни  награди  на  областно  или  национално  равнище. 
 3. Протоколи за  резултатите  от  областни  кръгове  на  ученически  олимпиади  или  национални  състезания, организирани  от  МОН,  по  учебни  предмети, за  които  за  съответния  клас  по  регламент  не  се  провежда  национален  кръг.
 4. Препоръка от  учител, когато  основанието  за  отпускането  на  стипендията  е  участието  на ученика  във  вътрешноучилищни  дейности.

VІ.Срок за подаване на документите – 22.10.2021 г.

VІІ.Място на подаване: канцеларията на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ”

                                          Сашка Борисова Пейчева – ЗАС

KWIAT за профилактика на детското зрение

 

 

    Уважаеми родители,

    Уведомяваме ви, че националната кампания на компанията KWIAT за профилактика на детското зрение  организира за девети пореден път безплатен преглед на очите на децата на възраст между 6 и 18 години от 1 до 31 октомври 2021 година. Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет за всички хора в европейски и в световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем и затова кампанията на KWIAT цели да идентифицира навреме децата със зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед към лекар офталмолог. Този скрининг позволява ранна диагностика на очите при децата и учениците в българските училища.

     Кампанията се подкрепя от Българската национална телевизия, от Министерството на образованието и науката, от Министерството на младежта и спорта, от петте най-големи спортни федерации, както и от изявени български спортисти като Йордан Йовчев, Тереза Маринова, Илиана Раева и др. За повече информация можете да се обадите на телефон 0888/806560 или да пишете на имейл marketing@kwiat.bg

 

Рубрика за въпроси и отговори

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

Съвети на психолога