Съобщение 8 клас – класирани ученици след III етап

       12. Средно училище „Цар Иван Асен II“

гр. София, Столична община, район „Средец“, 

ул. „Цар Иван Асен II“ №72, e-mail: u_12sou@abv.bg

 тел. 02 943 79 52

 

          Класирани ученици след обявяване на свободните места след III етап на класиране по паралелки:

 • Профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език с втори чужд език немски:

Вх. №1357  БАЛ 341.50

 • Профил   „Предприемачески“ с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език английски:

     Вх. № 1352   БАЛ 358.00

 

         Записване на приетите ученици – 11.08.2022г. и 12.08.2022г. от 8.30ч. до 16.30ч., след представяне на следните документи:

 • Заявление до директора на училището – по образец
 • Оригинал на свидетелство за основно образование

Съобщение 8 клас – свободни места след IV етап

12. Средно училище „Цар Иван Асен II“
гр. София, Столична община, район „Средец“,
ул. „Цар Иван Асен II“ №72, e-mail: u_12sou@abv.bg
тел. 02 943 79 52

           Свободни места след IV етап на класиране към 10.08.2022г. поради изтеглени документи на записани на предходни етапи на класиране ученици:

– 1 свободно място в паралелка с профил „ Чужди езици“ – немски език с втори английски или руски език (по избор) .
– 1 свободно място в паралелка с профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език английски.

          График за попълване на свободните места след IV етап на класиране:

– приемане на заявления след обявяване на свободни места от 22.08.2022г. до 23.08.2022г. вкл.
– обявяване на списъка на приетите ученици /по входящ номер/ на 24.08.2022г. до 17 часа на входа и на електорнната страница на 12. СУ.
– записване на приетите ученици на 25.08.2022г. и 26.08.2022г. от 08.30 до 17.00ч.

При освобождаване на места в периода до 22.08.2022г. информацията на електронната страница на училището ще бъде актуализирана.

Свободни места по паралелки

12.Средно училище „ Цар Иван Асен II

      град  София, Столична община, район Средец

ул. „Цар Иван Асен ІІ” №72, u_12sou@abv.bg.,тел.02/9437952

       

Свободни места по паралелки за учебната 2022 / 2023 година

3 клас – 2 свободни места с чужд език английски

5 клас – 5 свободни места с чужд език английски

6 клас – 11 свободни места с чужд език английски

7 клас – 2 свободни места с чужд език английски

10 клас – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на английски език /с втори чужд език – немски/ – 2 свободни места

10 клас – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на немски език /с втори чужд език – английски/ – 1 свободно място

11клас – профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на френски език /с втори чужд език – английски/ – 4 свободни места

          Свободните места се запълват по реда на подаване на заявленията за записване до директора на 12 СУ „Цар Иван Асен II“.

 

Критерии и условия за стипендии

12 Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

Стипендии за II срок на учебната 2021/2022 година

І. Критерии и условия за допускане до класиране на учениците за различните видове стипендии:

 1. Спазване на сроковете за подаване на заявления.
 2. Надлежно попълнени заявления.
 3. Прилагане на всички необходими съпътстващи документи.
 4. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.
 5. Учениците с право на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания; ученици без родители или само с един родител при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
 6. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.

7.Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

ІІ. Критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии:

1.Критерии за получаване на месечни стипендии за постигнати образователни резултати по чл. 4, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328 от 21.12.2017г.:

– Среден успех за предходния учебен срок или предходната учебна година не по-нисък от Oтличен (5.75).

– Липса на санкции, наложени с решение на Педагогическия съвет на 12 СУ

2.Критерии за получаване на месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328:

– Среден месечен доход на член от семейството на ученика за предходните 6 / шест / месеца не по-висок от средния размер на минималната работна заплата за страната за същия период. При определяне броя на членовете на семейството на ученика се спазват изискванията на Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 328.

– При определяне броя на членовете на семейството на ученика се спазват изискванията на Параграф 2 от Допълнителните разпоредби на ПМС № 328 и се попълва декларация по образец в случай на повторен брак или фактическо съпружеско съжителство с лице, което не е родител на ученика.

Среден успех на ученика за предходния учебен срок или предходната учебна година не по-нисък от Добър (4.50).

3.Критерии за получаване без класиране на месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания по чл. 4, ал. 1, т. 3 от ПМС № 328:

– Трайните увреждания да не са под 50%, удостоверени с решение на ТЕЛК.

4. Критерии за получаване без класиране на месечни стипендии за ученици без родители по чл. 4, ал. 1, т. 4 от ПМС № 328 и за ученици само с един родител по чл. 4, ал. 2 от същото постановление:

– Издадени смъртни актове за родителите на ученика.

– Представяне на документ, удостоверяващ, че ученикът е само с един родител / акт за раждане с вписан само един известен родител или съдебно решение за отнети родителски права или родител, поставен под запрещение /.

– Декларация, че ученикът не е припознат или осиновен от друг родител.

5. Критерии за получаване без класиране на еднократни стипендии за постигнати високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност по чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПМС № 328:

– Класиране за национален кръг на ученическите олимпиади или други национални състезания.

– Отличен резултат от областен кръг на ученически олимпиади поне по два учебни предмета, за които утвърдените от МОН регламенти не предвиждат провеждане на национален кръг за съответния клас.

– Активно участие в училищния живот и изпълнението на проекти и принос за утвърждаването на авторитета на училището на областно и национално равнище.

6. Критерии за получаване без класиране на еднократни стипендии за преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование по чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПМС № 328:

– Засягане на семейството на ученика от природно бедствие, авария или друг инцидент.

– Заболяване и лечение, което финансово затруднява семейството на ученика.

ІІІ. Периоди на получаване на различните видове стипендии, както следва :

 1. Месечните стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 1,2 и 3 от ПМС № 328 се изплащат за периода на учебните месеци.
 2. Месечните стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 4, ал. 2 от ПМС № 328 се изплащат и за периода на неучебните месеци.

ІV. Условия и ред за предоставяне на различните видове стипендии, както следва :

 1. Месечните стипендии по чл. 4, ал. 1 от ПМС № 328 се отпускат след разглеждане на подадените заявления от учениците и доклади на класните ръководители за успеха на учениците и липса на наложени санкции с решение на Педагогическия съвет.
 2. Класирането се извършва по низходящ ред, когато се разпределят средствата за месечни стипендии за постигнати образователни резултати.
 3. Когато се разпределят средствата за месечни стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, класирането по

доход на член от семейството на ученика се извършва по възходящ ред, като се отчита и успехът на кандидатстващите ученици.

 1. Средствата за еднократните стипендии се предоставят след разглеждане на доклад на класен ръководител за всеки отделен случай.

V. Документи за кандидатстване:

А. За месечна стипендия за постигнати образователни резултати:

Заявление – декларация по образец на училището

Б. За месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането:

 1. Заявление-декларация по образец от ПМС №328
 2. Справки за доходите на семейството на ученика за предходните шест месеца.
 3. Декларация за фактическото състояние на семейството на ученика – по образец на училището

В. За месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания:

 1. Заявление-декларация по образец на училището.
 2. Копие от Решение на ТЕЛК.

Г. За месечна стипендия за ученици без родители / само с един родител:

 1. Заявление-декларация по образец на училището.
 2. Копие от смъртния акт на починалия родител на ученика.
 3. Документ, удостоверяващ, че ученикът е само с един родител – копие от удостоверение за раждане с вписан неизвестен баща или копие от съдебно решение за отнети родителски права или родител под запрещение.
 4. Декларация, че ученикът не е осиновен или припознат от друг родител – по образец на училището.

Д. За еднократна стипендия за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа до образование:

 1. Заявление-декларация по образец на училището.
 2. Копие от протокол за нанесените материални щети.
 3. Медицински документи за установено заболяване на ученика и необходимо лечение, което финансово затруднява семейството.

Е. За еднократна стипендия за постигнати високи резултати в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта:

 1. Заявление-декларация по образец на училището.
 2. Протокол за класиране на национален кръг на ученически олимпиади или национални състезания, организирани от МОН, или грамоти за постигнати високи резултати и спечелени престижни награди на областно или национално равнище.
 3. Протоколи за резултатите от областни кръгове на ученически олимпиади или национални състезания, организирани от МОН, по учебни предмети, за които за съответния клас по регламент не се провежда национален кръг.
 4. Препоръка от учител, когато основанието за отпускането на стипендията е участието на ученика във вътрешноучилищни дейности.

VІ.Срок за подаване на документите – 28.02.2022 г.

VІІ.Място на подаване: канцеларията на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ”

Сашка Борисова Пейчева – ЗАС

Рубрика за въпроси и отговори

Във връзка с разпространението и опасността от COVID-19, Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето създаде нова възможност за всички – деца и възрастни, които имат нужда да попитат или да споделят своите емоции и тревоги. Създадената рубрика на сайта на Агенцията е още една възможност за всеки, който търси отговор на важен за него въпрос, свързан с непозната и нова ситуация. Онлайн услугата се поддържа от психолози, които имат за цел да помогнат на хората да се чувстват по-спокойни, докато спазват наложените ограничения да се остане вкъщи и да се предпазват от коронавируса. Формата за обратна връзка по въпросите с коронавируса е разработена на сайта на Агенцията и всеки може да я използва като подаде имейла си и опише в текстовото поле проблема, който го вълнува или притеснява. На имейла си потребителят получава отговор от консултант, професионалист в кризисни ситуации. Част от задаваните въпроси ще бъдат публикувани на сайта, за да са полезни и на други хора, като се запази анонимността на всички.

Съвети на психолога