За нас

Добре дошли
в електронната страница на

12. СУ“Цар Иван Асен II”

училище с интензивно изучаване
на европейски езици

Открито през 1959 г., 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“ е едно от „младите“ училища в централната част на София. Намира се на едноименната улица между пл. „Орлов мост“ и бул. „Ситняково“, близо до бул. „Цариградско шосе“, с удобен автобусен, тролейбусен и подземен транспорт. През своята над 50-годишна история то претърпява много промени, но от 1993 г. се утвърждава като средно общообразователно училище с профилирано обучение в гимназиалния етап и прием след завършен VІІ клас.

12. Средно училище „Цар Иван Асен II“ е общинско училище, в което се обучават ученици от І до ХІІ клас. В него са създадени условия и за осъществяване на задължителното предучилищно образование. Предимство на училището е целодневната организация на обучение в начален етап, като са сформирани групи за всички  паралелки  от І до ІV клас. В прогимназиалния етап  /V – VIIклас / се осъществява общообразователна подготовка и разширена подготовка по български език, математика или чужд език. Паралелките в гимназиален етап са с профил „Чужди езици“, като първи чужд език се изучават английски, немски и френски език, а като втори – английски, немски, френски и руски език.

Като  образователна  институция  на  първо  място  училището  се стреми  да  осъществява  качествен  образователен  процес  в  съответствие  с  действащите  образователни  стандарти  и  учебни  програми, като  поддържа  и  осъвременява  училищната среда и осигурява  учители  на  високо  професионално  ниво. Чрез  цялостната  си  дейност  училището  възпитава  граждански  ангажирани  и  отговорни  личности  и  утвърждава  високи  морални  ценности  като  толерантност, родолюбие, съпричастност, инициативност.  Училището  създава  условия  за  реализация  и  развитие  на  индивидуалните  качества  и  творческите  заложби  на  учениците, както  в  редовните  учебни  занятия, така  и  чрез  провеждане  на  различни  извънкласни  и  извънучилищни  дейности. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието и  подкрепата  на   всеки  ученик  в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.

12 училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създаващо среда за качествено образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на XXI век.