Педагогически съветници

Гергана Александрова

Елена Гергелчева

Работно време: 8:00-18:00ч.

psycholog12su@abv.bg

Педагогическите съветници извършват

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

 1. Диагностична дейност
 • диагностика на когнитивните процеси на учениците
 • идентифициране на надарените ученици

както и учениците със специфични образователни потребности

 1. Психологическо консултиране:

Ученици

 • по проблеми свързани с тяхното поведение
 • по проблеми свързани с взаимоотношенията с родители, връстници, учители
 • при възникнали проблеми и конфликтни ситуации

Родители

 • по проблемите на взаимоотношенията с техните деца
 • личностно, интелектуално и поведенческо развитие на децата им
 • взаимоотношения с училището като институция
 1. Превантивна дейност
 • превенция на зависимости към психоактивни вещества
 • превенция на училищния тормоз
 • превенция от отпадане от училище

ГРУПОВА РАБОТА

 • лекции, дискусии и презентации на теми, свързани с превенция на употреба на психоактивни вещества, агресия, насилие, тормоз, кибертормоз, трафик на хора и сексуално възпитание
 • тренинги и дискусии с учениците по актуални теми за съответната възраст и потребности, за развитие на социални умения
 • ролеви игри за преодоляване на междуличностни конфликти и сплотяване на класа