Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на ФРЕНСКИ ЕЗИК

        Това е нов профил, който училището предлага на бъдещите осмокласници за учебната 2020/2021 година. Френският език се изучава интензивно  с 18 часа седмично или 648 годишно, което  позволява овладяване на основите на езика. В края на 8 клас усвоените знания и умения в  отговарят на ниво A2 според Европейската езикова рамка.  Френският език се преподава от високо квалифизирани учители с дългогодишен опит в чуждоезиковото обучение. Изборът на използваните системи е синхронизиран с промените и изискванията на международното обучение. Той съответства на европейските езикови стандарти и допринася за по-пълното овладяване на езика. Същите системи успешно се прилагат от Френския културен институт и СУ „Св. Климент Охридски”. Ежегодно ученици  от 12 училище полагат  с много добри резултати  изпитите за езиково ниво DELF към Френския културен институт.

         От 9 клас учениците ще изучават английски език като втори чужд език, който е базисен и значим за профилираната подготовка, която ще започне в 11 клас – предприемачество и информационни технологии.

     Учебната програма по предприемачество е насочена към изграждане на умения за преценка на личния потенциал и кариерните възможности на социалноикономическата среда, въз основа на която те да направят информиран избор на кариера, а също към формиране на икономическа култура, познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основни принципи на пазарната икономика и формиране на икономическо мислене. В последния клас на втория гимназиален етап учениците ще могат да интегрират натрупаните теоретични знания, умения и отношения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда, да  познават основните управленски функции, да овладяват  процеса на вземане на управленски решения и принципите за управление на човешките ресурси.

     Обучението по информационни технологии ще способства за изгражздането на нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области.