Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на ФРЕНСКИ ЕЗИК или АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

          За поредна четвърта учебна година 12. СУ „Цар Иван Асен II“  предлага на бъдещите осмокласници обучение в паралелки с профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на  английски или френски език.

         Чуждият език се изучава интензивно в 8 клас с 18 часа седмично / 648 годишно, което  позволява овладяване на основите на езика. В края на 8 клас усвоените знания и умения отговарят на изискванията за постигане на ниво A2 според Европейската езикова рамка.  Чуждият език се преподава от високо квалифицирани учители с дългогодишен опит в чуждоезиковото обучение. Изборът на използваните учебни  системи е синхронизиран с промените и изискванията на международното обучение. Той съответства на европейските езикови стандарти и допринася за по-пълното овладяване на езика. Същите системи успешно се прилагат от Френския културен институт и СУ „Св. Климент Охридски”. Ежегодно ученици  от 12 училище полагат  успешно изпити за признаване на ниво FCE  и CAE към Британски съвет и изпити за езиково ниво DELF към Френския културен институт.

          В  9 клас на учениците е предоставена възможнастта да изучават втори чужд език – съответно немски за профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език и английски – за профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на френски език.

      Профилиращи предмети във втори гимназиален етап са предприемачество и информационни технологии.

        Учебната програма по предприемачество е насочена към изграждане на умения за преценка на личния потенциал и кариерните възможности на социалноикономическата среда, въз основа на която те да направят информиран избор на кариера, а също към формиране на икономическа култура, познаване на базисните икономически понятия, овладяване на основни принципи на пазарната икономика и формиране на икономическо мислене. В последния клас на втория гимназиален етап учениците могат да интегрират натрупаните теоретични знания, умения и отношения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда, да  познават основните управленски функции, да овладяват  процеса на вземане на управленски решения и принципите за управление на човешките ресурси.

     Обучението по информационни технологии способства за изграждането на нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области.