Вътрешни правила за обществени поръчки

Заповед за отмяна на вътрешни правила за обществени поръчки

Вътрешни правила на 12 СОУ за обществени поръчки

Вътрешни правила на 12 СОУ за управление и поддържане на Профила на купувача

 Заповеди на Директора