Вътрешни правила за обществени поръчки

Правила за планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки в 12. СУ „Цар Иван Асен II“, 2019г.

Заповед за отмяна на вътрешни правила за обществени поръчки

Вътрешни правила на 12 СОУ за обществени поръчки

Вътрешни правила на 12 СОУ за управление и поддържане на Профила на купувача

 Заповеди на Директора