Дистанционно обучение-организация

13.04.-16.04.2020г. – Организация на дистанционното обучение 

Уважаеми родители и ученици,

В хода на дистанционното обучение се подобри организацията  и ефективността на учебния процес, но се натрупа умора от интензивността на дейностите. По препоръка на министъра на образованието в периода от 13 до 16 април 2020 г. учителите ще предоставят на учениците от 1 до 11 клас  възможност за разтоварване чрез участие в занимания по интереси в областта на изкуствата и спорта, насочени към здравното, екологичното и патриотичното образование,  безопасен интернет, гледане и обсъждане на филми с учебна цел, обсъждане на екипни проекти.

В начален етап тези дейности ще се осъществяват от класните  ръководители, които ще организират времето и заниманията на учениците за горепосочения период.

Съгласно заповед №РД09-2148/27.08.2019г. на министъра на образованито и науката учениците от 12 клас провеждат редовни часове и продължават обучението си през периода 13 – 15 април по утвърдената програма за дистанционно обучение.

Учениците от 7 клас през тези дни  ще продължат обучението си по български език и литература и математика с цел подкрепа и по-добра подготовка във връзка с предстоящите изпити от националното външно оценяване. Учебните часове ще се провеждат  по установения график.

Учениците от 10 клас ще провеждат допълнително обучение по български език и литература, в съответствие със съществуващата програма за онлайн обучение, с цел по-активна подготовка за националното външно оценяване по  български език и литература.

16 април 2020 г. ще бъде разтоварващ ден за всички ученици, като те ще бъдат ангажирани само с дейности в областта на изкуствата и спорта.

В периода от 13 до 16 април учителите по музика, изобразително изкуство и физическа култура и спорт ще предоставят на учениците от 1 до 11 клас възможност за участие в
занимания в областта на изкуствата и спорта, чрез публикуване на материали в електронната платформа Shkolo.bg.

Училищните психолози остават на ваше разположение за подкрепа. При необходимост можете да установите контакт с тях по имейл: psycholog12su@abv.bg.

Ръководството на училището и учителската колегия се надяват, че при стриктно спазване на мерките за социална изолация чрез горепосочените дейности, учениците ще успеят да се разтоварят, да съхранят здравето си и да натрупат енергия и желание за продължаване и повишаване на  ефективността на започнатото предизвикателство – дистанционно обучение в електронна среда.


06.04.2020г.

Уважаеми родители, уважаеми  ученици,

Дистанционното обучение в 12. СУ се осъществява чрез комбиниране на синхронно и асинхронно обучение в електронна среда. Продължава използването на електронния дневник и всички установени по класове канали за комуникация до момента, както и дистанционно обучение чрез онлайн уроци и кoмуникация през платформата Microsoft TEAMS.

Материалите в електронния дневник продължават да се изпращат и до родителите, и до  учениците. При необходимост не се колебайте да се свързвате с класните ръководители за съдействие.

Седмичното разписание на онлайн уроците получавате от класните ръководители. През тази седмица ще продължаваме да полагаме усилия за активното включване на повече учители и ученици в онлайн обучението.

Всички досегашни информационни канали за връзка с учителите остават активни.

Даваме си сметка за трудностите, които срещате като родители, защото ние също сме изправeни пред тях. Но сме твърдо убедени, че заедно можем да намираме верните решения. Не се колебайте да споделяте мненията и предложенията си с класните ръководители и учителите.

Вашето мнение е важно и за Регионалното управление на образованието София-град, което можете да споделите чрез попълването на приложената анонимна анкета:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI4frN05ElD_AQxn6lkvIRsj3my-GPrzQ-iIIB4EwGer45Pg/viewform

Благодаря за съдействието и активността!

Бъдете здрави!


30.03.2020г.

Уважаеми родители, уважаеми ученици,
Дистанционното обучение в 12. СУ продължава до 12.04.2020г. Продължава използването на платформата на електронния дневник и всички установени по класове канали за комуникация до момента.
За учениците от 5 до 12 клас материалите в електронния дневник се изпращат и до родителите, и до учениците. При необходимост не се колебайте да се свързвате с класните ръководители за съдействие.
Включваме в дистанционното обучение онлайн уроци и кoмуникация и през платформата Microsoft TEAMS. Графиците на уроците ще получавате от класните ръководители и учителите на класа. Ако ученик по обективни причини / технически проблем, недостик на устройства в семейството към дадения момент и др./ не успее да се включи в някой онлайн урок, той ще има възможност за индивидуална консултация.
Инструкции за работа с платформата ви бяха изпратени от нашия ръководител на направление ИКТ А. Стоянова.
След направената регистрация и появата на учебните предмети на вашия екран трябва да посетите всяка виртуална класна стая за да станете видими за учителя по съответния предмет.
Всички досегашни информационни канали за връзка с учителите остават активни.
Благодаря за съдействието и активността!
Бъдете здрави!


19.03.2020г.

Уважаеми родители, уважаеми ученици,

Дистанционното  обучение в 12. СУ продължава чрез качването на материали и упражнения през платформата на електронния дневник и всички установени по класове канали за комуникация до момента.

За учениците от 5 до 12 клас материалите  в  електронния дневник се изпращат и до родителите, и до  учениците. При необходимост не се колебайте да се свързвате с класните ръководители за съдействие.

Продължава регистрацията на ученици и учители в платформата на Майкрософт.

Не пристъпвайте към регистрации преди да сте получили служебно генерираните потребителски имена и пароли от класните ръководители.

Днес отново ще публикуваме в Школо събрани в едно съобщение всички инструкции, помощни видеа и телефонните номера на технически екип, които получихме от РУО. Там също ще намерите подкрепа.

Призовавам всички да сме спокойни!  Трудностите, които срещаме при регистрациите постепенно ще бъдат преодолени! Комуникацията през Школо няма да бъде прекъсвана, както и установените да този момент начини на обмен на информация, докато не изградим мрежата в Майкрософт.

Благодарим на всички родители и ученици за съпричастността и търпението. Бъдете здрави!


16.03.2020г.

Уважаеми родители и ученици,

Първите обучителни материали и задания за понеделник по част от учебните предмети вече са изпратени. За първата седмица на дистанционно обучение създаваме следната организация:

    1. За учениците от 1 до 4 кл. класният ръководител съвместно с учителя от целодневното обучение и съдействието на родителите организират времето и ритмичността на обучението, отчитайки възрастта на учениците и спецификите на класа.
    1. Учениците от 5 до 12 кл. всеки делничен ден ще получават материали и задания по предметите, които имат за деня по програмата за втори срок (все едно са на училище, но от вкъщи). Считаме че така материалите ще пристигат равномерно, без да се натрупва много информация наведнъж. Материалите ще се изпращат през електронния дневник, като в тях всеки учител ще посочва и други, алтернативни канали за комуникация и обратна връзка.
    1. Очакваме активиране на допълнителни възможности за дистанционно обучение в електронния дневник. Учителите ще използват обучителни материали от различни източници, според възможностите си и особеностите на учебните предмети.
  1. Ако има необходимост от някаква промяна в организацията, ще бъдете уведомени своевременно.

Уважаеми родители, разчитаме на вашето съдействие за поддържане на обучителната активност на учениците. Не се колебайте да търсите връзка с нас.

Уважаеми ученици, пожелавам ви ползотворно учене! Споделяйте знания по между си и със своите учители, бъдете активни, креативни и общувайте дистанционно.

Да не забравяме, че за всички настоящата ситуация е необичайна, но най-важно е да сме дисциплинирани, за да запазим нашето здраве и това на нашите близки!

*************************************************************************************************************************************

14.03.2020г.

Уважаеми родители и ученици,

От понеделник, 16.03.2020г., обучението в 12. СУ „Цар Иван Асен II” ще се провежда дистанционно. Електронният дневник – shkolo.bg –  ще бъде основният източник на информация за организацията на учебния процес. Обръщаме внимание, че всяко семейство трябва да има достъп, за да може пълноценно да участва в процеса. Училищният администратор ще потвърждава новите регистрации и през почивните дни. Не се колебайте при необходимост да се свързвате с класните ръководители. Нека заедно с грижа, отговорност и професионализъм преминем през предизвикателствата на деня!