Мисия и визия

Като образователна институция на първо място училището се стреми да осъществява качествен образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти и учебни програми, като поддържа и осъвременява училищната среда и осигурява учители на високо професионално ниво. Чрез цялостната си дейност училището възпитава граждански ангажирани и отговорни личности и утвърждава високи морални ценности като толерантност, родолюбие, съпричастност, инициативност. Училището създава условия за реализация и развитие на индивидуалните качества и творческите заложби на учениците, както в редовните учебни занятия, така и чрез провеждане на различни извънкласни и извънучилищни дейности. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието и подкрепата на всеки ученик в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
12 училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създаващо среда за качествено образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на XXI век.

Мисия и визия

Като образователна институция на първо място училището се стреми да осъществява качествен образователен процес в съответствие с действащите образователни стандарти и учебни програми, като поддържа и осъвременява училищната среда и осигурява учители на високо професионално ниво. Чрез цялостната си дейност училището възпитава граждански ангажирани и отговорни личности и утвърждава високи морални ценности като толерантност, родолюбие, съпричастност, инициативност. Училището създава условия за реализация и развитие на индивидуалните качества и творческите заложби на учениците, както в редовните учебни занятия, така и чрез провеждане на различни извънкласни и извънучилищни дейности. Създават се условия и за допълнителна подготовка с цел развитието и подкрепата на всеки ученик в интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо отношение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му.
12 училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създаващо среда за качествено образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на XXI век.

STEM

Проект „Създаване на технологичен обучителен център по учебни предмети от STEM-цикъла“ финансиран от МОН

След направения ремонт на кабинетите по биология, физика и химия, учениците и учителите вече ползват разнообразни интерактивни методи при обучението по съответните предмети. Във всеки кабинет се използва мултимедия и интерактивна дъска. По този начин се осигурява работа с електронни учебници, софтуерна система „mozaBook“ и др. Наличието на подвижна технологична станция „Zspace“ за виртуална реалност, позволяваща ползване на холографски изображения на различни модели от предметите на група STEM, дава възможност за използването им във всеки от тези кабинети.

Кабинет по биология      

Кабинет по химия

 

Кабинет по физика

Kлуб дебати

Заповядайте в клуба по дебати за ученици 8-12 клас!

Говори спокойно и убедително пред публика! Аргументирай позицията си и развий критично мислене! Запознай се с интелигентни и активни хора! Дебатите развиват ценни умения, свързани с публично говорене, аргументация, критично мислене, и промотират толерантност и разбиране.

Със съдействието на Българска асоциация по дебати.

http://www.debate.bg/

Очакваме Ви!


The BEST(Bulgarian English Speech Tournament) Фондация „БЕСТ – български турнири по реч и дебати“ дава на учениците в България, изучаващи английски език, възможност да се “потопят” в езика и да станат част от интелектуална общност, преследваща личностно развитие чрез реч и дебати на английски език. Учениците получават средствата да мислят критически, да се изразяват творчески, както и да станат част от по-широка, глобална общност. Участниците в нашите програми могат да очакват да подобрят уменията си по английски език, да станат по-самоуверени и да развият лидерския си потенциал.

https://bestfoundation.bg/