Важно за родителите на всички ученици на 12 СУ

Съгласно Наредба №3/27.04.2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училища и писмо с изх.№14-944/2/29.08.2019г. на Столична Регионална Здравна Инспекция /СРЗИ/ в началото на учебната 2019/2020г. всички ученици следва да представят лични здравни профилактични карти /ЛЗПК/ с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по приема ваксини с дата на поставяне на ваксината. Изписано „отговаря на възрастта“ не се приема за достоверно.

От Училищното ръководство