„Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2019“

Отборът на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, съставен от Тони, Криси, Влади и Ники от 6 а клас, завоюваха второ място от Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2019“.
Състезанието се проведе в два етапа. Първият етап е теоретичен с решаване на тест и се проведе на 16 април. След теста учениците бяха на първо място във временното класиране. Вторият етап на състезанието проверява практическата подготовна на участниците и се проведе днес. 12 СУ остана само на 3 точки след по-опитният отбор на 14 СУ.

Националното математическо състезание „Питагор“

Учениците явили се на Националното математическо състезание „Питагор“ могат да се
запознаят с писмената си работа в училището, в което са се явили по следния график:
В 56. СУ „К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37 – на 02.05.2019 г. и на 03.05.2019 г. от 10.00
ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч.

Насочване на ученици Ново

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Изх. № РУО1- 11123/19.04.2019г.

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование.

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства приема документи на учениците от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в РУО – София-град, гр. София, ул. „Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

 1. Насочването на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, както и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства ще се осъществява по следния график:
 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа.
 • вторник, четвъртък – от 09.00 часа до 13.00 часа.

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две копия:

 • заявление (по образец) с подредени желания;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването се извършва по списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и на списък за насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Списък с профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде изнесен в сградата на РУО – София-град, до 3 дни преди началото на работата на комисията.

Редът за приемане на документи е следният:

 • кандидатът представя медицинските документи на лекар-педиатър, включен в комисията;
 • лекарят преглежда документите и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления (на място) и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, се представят на комисията за вписване във входящия дневник.
 • Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, като тя също се вписва във входящия дневник.
 1. Насочването на ученици със специални образователни потребности, обучаващи се по индивидуални учебни програми с поставена оценка с качествен показател за първи учебен срок, които ще получат удостоверение за завършен VII клас /по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО/ ще се осъществява по следния график:
 • понеделник, сряда, петък (с изключение на 03.05.2019 г.) – от 09.00 часа до 13.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 14.00 часа до 18.00 часа.

На комисията следва да се предоставят следните документи в оригинал и две копия:

 • заявление (по образец) за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 •  всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

Насочването на учениците със специални образователни потребности се извършва съобразно становище на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности /РЕПЛРДУСОП/ към Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/ – София-град.

Редът за приемане на документи е следният:

– горепосочените документи се предоставят за вписване във входящия дневник.

– информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище, като тя също се вписва във входящия дневник.

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Kомисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.

В изпълнение на Раздел XVII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-944/01.04.2019 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

На 21.05.2019г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

След 21.05.2019 г. документи не се приемат.

След насочване на учениците от комисията, родителите следва в срок до 17.00 ч. на 03.07.2019 г. да ги запишат в училището, в което са насочени.

Информация за насочването ще бъде изнесена до 28.06.2019 г. в сградата на РУО – София-град.

Езиковото обучение в 12СУ – традиции и предизвикателства:

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Успешно завършилите паралелките с английски език имат възможност да се явят на изпит за международни сертификати, което открива пътя им към участие в международни програми и проекти, следване в чужди университети и получаване на стипендии. Ние гарантираме, че Вашето дете може да постигне резултатите, които очаквате, защото при нас ще работи с висококвалифицирани преподаватели в приятна атмосфера. Усърдната работа от 8 до 12 клас дава възможност за отлично представяне на държавните зрелостни изпити по английски език и на кандидатстудентските изпити в българските университети. Ние Ви предлагаме да се срещнете с бъдещия преподавател по английски език на Вашето дете ако от него очаквате:

 • Усмивката, която внася спокойствие и увереност;
 • Вниманието, за което родителят понякога няма време;
 • Търпението, с което изслушва и помага , когато никой друг не може да го стори;
 • Одобрението и похвалите, от които всички имат нужда, а най- вече когато си на 14 и ти е нужно да повярваш в себе си;
 • Умението да открие дарбата у едно дете и да насърчава нейното развитие;
 • Желанието да ги поведе към творчество с любов и вяра;
 • Добронамереността и разбирането, които всяко дете очаква от своя учител;
 • Доверието и увереността, че заедно с Вас изграждаме бъдещето на Вашите деца;
 • Смелостта да остави учениците си сами да натрупват житейски опит като експериментират постоянно;
 • Отговорността да научи учениците си да се справят с най- малките неща, когато е модел за тях;
 • Приятелството, което остава за цял живот;

  НЕМСКИ ЕЗИК

  В 12 СОУ интензивното изучаване на немски език като първи чужд език има дългогодишна традиция. Преподава се по най- добрите учебни системи на водещи издателства в Германия. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели. В 8 клас преподава г-жа Мирчева, учител с първи клас квалификация, носител на ежегодно присъжданата награда „ Учител на годината” по немски език. Немските паралелки са база за обучение на студенти по германистика от СУ „ Св. Климент Охридски” поради доброто ниво на владеене на немски език от учениците и качественото обучение, което се предлага от всички учители по езика. Ученици от немските паралелки участват в олимпиади и състезания, провеждани от Гьоте- институт и се представят много добре. Провеждат се срещи с преподаватели от СУ „ Св. Климент Охридски”, от университети в Германия, с творци от Швейцария. Всяка година се организират летни езикови лагери в Австрия.

  ФРЕНСКИ ЕЗИК

  Обучението по френски език в 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ” е синоним на традиция и новаторство. Броят на часовете по първи чужд език съответства на броя на часовете в учебния план, предвидени за чуждоезиков профил. През първата година на обучение учениците изучават езика 18 часа седмично, или 648 часа за цялата учебна година. Това е период, през който се овладяват основите на езика. Усвоените знания и умения в 8 клас отговарят на ниво А2 според Европейската езикова рамка.

  Изборът на използваните системи е синхронизиран с промените и изискванията на международното обучение. Той съответства на европейските езикови стандарти и допринася за по-пълното овладяване на езика. Същите системи успешно се прилагат от Френския културен институт и СУ „Св. Климент Охридски” .

  Нашите ученици се представят с много добри резултати на изпитите за езиково ниво DELF към Френския културен институт.

  Владеенето на този език е стъпка към така желаните френски университети и други висши учебни заведения.

  За нас е удоволствие и привилегия да работим заедно за овладяването на този красив език.

Финансов отчет на Училищното настоятелство към 12. СУ„Цар Иван Асен II“ 2018 г.

Приходи: 23 478,00 лв.
Разходи: 23 477,99 лв.
Остатък: 0,01 лв.
Разходи по пера:
1. Поддръжка на сградния фонд и текущи ремонти – 2 848,92 лв.
/ осветителни пури и конзоли, брави, панти, патрони, батерии, дозатори,
катинари, разклонители, автомати за врати, строителни материали –
силикон, пирони, гипс, бои, мечета, пяни, уплътнения, винтове, варов
разтвор и дисповит /
2. Оборудване на класни стаи – 18 150,72 лв.
/ ученически маси и ученически столове за 10 стаи, шкафове, бюра/
3. Дидактични средства и помагала – 218,99 лв. за начален етап.
4. Лекарства – 335,33 лв.
5. Абонамент за училищната библиотека – 187, 45 лв.
6. Монтаж на метални шкафчета и ремонт на ниши /3 етаж/ – 1736,58лв.

Капачки за бъдеще

Учениците от 12 СУ предадоха 135 кг КАПАЧКИ в благотворителна кампания! Благодарности на родителите, които се вкючиха и по-специално на семейство Павлови! Надминахме миналогодишните 95 кг!