Критерии и условия за стипендии за II срок на учебната 2020/2021 год.

Стипендии на ученици в гимназиален етап за II учебен срок на 2020/2021 година

 

I.Документи  за  кандидатстване за стипендии за  II срок на учебната 2020/2021 г.:

А. За  месечна  стипендия  за  постигнати  образователни  резултати по чл. 4, ал. 1,т. 1  от  ПМС

№ 328/21.12.2017 г.:

 1. Заявление – декларация по  образец на училището
 2. Доклади от класни ръководители за ученици със среден успех от първия учебен срок не по-нисък от отличен (5.50).

Б. За  месечна  стипендия  за  подпомагане  на  достъпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането по  чл. 4, ал. 1, т. 2  от  ПМС № 328:

 1. Заявление-декларация по  образец от ПМС №328
 2. Справки за доходите  на  семейството  на  ученика  за  предходните  шест  месеца.
 3. Декларация за фактическото състояние на семейството на ученика – по образец на училището

В. За  месечна  стипендия  за  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания по  чл. 4, ал. 1, т. 3  от  ПМС № 328:

 1. Заявление-декларация по образец на училището.
 2. Копие от Решение  на  ТЕЛК.

Г. За  месечна  стипендия  за  ученици  без  родители / само с един родител  по  чл. 4, ал. 1, т. 4  / чл.4, ал.2 от  ПМС № 328:

 1. Заявление-декларация по образец на училището.
 2. Копие от смъртния акт  на  починалия  родител  на  ученика- подава се еднократно при първоначално кандидатстване за стипендия.
 3. Документ, удостоверяващ, че ученикът е само с един родител – копие от удостоверение  за  раждане  с  вписан  неизвестен  баща  или  копие  от  съдебно  решение  за  отнети  родителски  права  или  родител  под  запрещение.
 4. Декларация, че ученикът не  е  осиновен  или  припознат  от  друг  родител  – по образец на училището.

Д. За  еднократна  стипендия  за  преодоляване  на  еднократни  социални  обстоятелства, свързани  с  достъпа  до  образование:

 1. Заявление-декларация по образец на училището.
 2. Копие от протокол  за  нанесените  материални  щети.
 3. Медицински документи за  установено  заболяване  на  ученика  и  необходимо  лечение, което  финансово  затруднява  семейството.

Е. За  еднократна  стипендия  за  постигнати  високи  резултати  в  учебната  дейност  или  в  дейности  в  областта  на  науките, технологиите, изкуствата  и  спорта:

 1. Заявление-декларация по образец на училището.
 2. Протокол за класиране  на  национален  кръг  на  ученически  олимпиади  или  национални  състезания, организирани  от  МОН,  или  грамоти  за  постигнати  високи  резултати  и  спечелени  престижни  награди  на  областно  или  национално  равнище.  
 3. Протоколи за резултатите  от  областни  кръгове  на  ученически  олимпиади  или  национални  състезания, организирани  от  МОН,  по  учебни  предмети, за  които  за  съответния  клас  по  регламент  не  се  провежда  национален  кръг.
 4. Препоръка от учител, когато  основанието  за  отпускането  на  стипендията  е  участието  на ученика  във  вътрешноучилищни  дейности.

II.Срок за подаване на документите – 19.02.2021 г.

III.Място на подаване: канцеларията на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ”

 1. IV. Лице за приемане на документите: Сашка Борисова Пейчева – ЗАС