Свободни места за учебната 2020 / 2021 г.

12.Средно училище „ Цар Иван Асен II“

      град  София, Столична община, район Средец

ул. „Цар Иван Асен ІІ” №72, u_12sou@abv.bg.,тел.02/9437952

 

Свободни места по паралелки за учебната 2020 / 2021 г.

 

I.Начален  и прогимназиален етап

3 клас – 2 свободни места в паралелка с изучаване на АЕ

6 клас – 7 свободни места в паралелка с изучаване на АЕ

2 свободни места в паралелка с изучаване на НЕ

7 клас – 10 свободни места в паралелка с изучаване на АЕ

4 свободни места в паралелка с изучаване на НЕ

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление по образец – попълва се от всички кандидати.

2.Кандидати за попълване на свободни места в III клас  – копие от удостоверение за завършен клас.

3.Кандидати за попълване на свободни места в VI и VII клас – копие от ученическа книжка с годишни оценки за учебната 2019 / 2020 г.

        Критерии за прием при полълване на свободни места, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места:

  1. Ученици от прилежащия район на училището – водещ критеий.
  2. Брат или сестра в 12.СУ.

3.Общ успех за учебната 2019 / 2020 г.

Когато броят на кандидатите отговарящи на водещия критерий е повече от обявения брой свободни места, класирането става по втория критерий.

Когато броят на кандидатите по първи и втори критерий е повече от обявения брой свободни места, класирането става по третия  критерий.

II.Свободни места в гимназиален етап, профил „Чужди езици“:

10 клас с първи чужд език немски, втори – английски – 2 свободни места

10 клас с първи чужд език френски, втори – английски – 3 свободни места

11 клас с първи чужд език френски, втори – английски – 5 свободни места