Работа по проекти


Проект „Вдъхновяема енергия“

            През месец ноември 2019г. нашето училище, заедно с още девет столични училища, започна
работа по пилотен проект „Вдъхновяема енергия“, иницииран от Столична община.
Целта на инициативата е да се представят в достъпна форма важни за учениците от начален етап
теми за климата, енергията, околната среда и правилното поведение за опазване на природата.
В работата си по проекта ние осъществихме различни мероприятия, в които децата взеха участие и
работиха с ентусиазъм.


Проект „Зелена класна стая“

Учениците от 12.А засадиха дървета в училищния двор по проект ”Зелена класна стая” на ПУДООС.

По проекта беше закупен и поставен компостер за био тор и къщичка хранилка, оборудвана с камера за заснемане на посещаващите я птици. Ученици от различни  класове поставиха листа в компостера, а къщичката бе монтирана на дърво в училищния двор.

Първите посетители на къщичката

 

               


Проект BG05M2OP001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

       На 01.12.2018г. в 12 СУ „Цар Иван Асен II „бе проведено обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тема на обучението бе „Иновации в образованието“. Присъстваха 23-ма педагогически специалисти. Обучението бе проведено от Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД, с лектор проф. д-р Янка Тоцева.


„Дигитален свят“ – представителна изява

„Да учим заедно с компютъра“ – представителна изява

„Светът на IT“ – представителна изява


Проект Полицентрично инспектиране