Работа по проекти


Проект BG05M2OP001-2.010-0001
„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

       На 01.12.2018г. в 12 СУ „Цар Иван Асен II „бе проведено обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тема на обучението бе „Иновации в образованието“. Присъстваха 23-ма педагогически специалисти. Обучението бе проведено от Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД, с лектор проф. д-р Янка Тоцева.


Проект Полицентрично инспектиране

Онлайн анкета за учители

Онлайн анкета за родители

Констативен протокол от проверка по проект Полицентрично инспектиране на мрежа от училища Тук .