След седми клас

През новата 2020/ 2021 учебна година
училището обявява прием

след завършено основно образование

с конкурсни изпити по БЕЛ и математикa

Две паралелки с профил „Чужди езици“  с интензивно изучаване на:

  •  Английски език  с втори чужд  – немски или руски  език (по избор) – 1 паралелка (26 ученици) Виж повече информация
  •  Немски език с втори чужд – английски или  руски език (по избор)  –  1 паралелка (26 ученици) Виж повече информация

 Балообразуване: утроен резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика, от свидетелството за основно образование оценките по БЕЛ и чужд език ( в точки ).

 

Една паралелка с профил „Предприемачески“

с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език английски –

26 ученици Виж повече информация

 Профилиращи предмети: предприемачество и информационни технологии.

Допълнителни компетентности по бизнес и административен френски; подготовка за всички нива DELF /DELF за ученици е френски изпит, който удостоверява нивото на владеене на езика според шестте нива на Европейската езикова рамка. дипломата се издава от Франция и е валидна за целия свят без ограничения за време/.

 Балообразуване: удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика, от свидетелството за основно образование – оценките по БЕЛ и информационни технологии ( в точки ).

Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021г. Вижте тук

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование – Раздел IV  Държавен прием на ученици в VIII клас Вижте тук

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства Вижте тук

Образец на заявление до председателя на Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства. Тук

Образец на заявление до директора на РЦПППО – София-град Тук

Списък със заболявания Вижте тук

Училището предлага още:

  • европейско качество на преподаване;
  • благоприятен за личностното развитие климат;
  • условия за развитие на индивидуалните способности на всеки ученик;
  • стипендии, стимулиращи изявените ученици;
  • разнообразие от образователни, културни и спортни дейности;
  • дейности по проекти;
  • летни езикови лагери в чужбина;
  • електронен дневник;

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56