След седми клас

За учебната 2024/ 2025 година
училището обявява прием

след завършено основно образование

с конкурсни изпити по БЕЛ и математикa

             1. Една паралелка с профил „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език и втори чужд  немски –  26 ученици Виж повече информация

              Профилиращи предмети: биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда.

Балообразуване: удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика, от свидетелството за основно образование – оценките по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда (в точки).

                Учител по английски език – г-жа Ирена Георгиева.

             2. Една паралелка с профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на немски език и втори чужд – английски или  руски (по избор) – 26 ученици  Виж повече информация

Балообразуване: утроен резултат от НВО по БЕЛ + резултат от НВО по математика, от свидетелството за основно образование

оценките по БЕЛ и чужд език (в точки).

                Учители по немски език – г-жа Чернева и г-жа Мирчева.

           3. Една паралелка с профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език английски – 26 ученици Виж повече информация

             Профилиращи предмети: предприемачество и информационни технологии.

            Допълнителни компетентности по бизнес и административен френски; подготовка за всички нива DELF (DELF за ученици е френски изпит, който удостоверява нивото на владеене на езика според шестте нива на Европейската езикова рамка, дипломата се издава от Франция и е валидна за целия свят без ограничения за време).

Балообразуване: удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика, от свидетелството за основно образование – оценките по БЕЛ и информационни технологии (в точки).

                  Учители по френски език – г-жа Майя Григорова и г-жа Мая Георгиева.

                4. Една паралелка с профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на английски език с втори чужд език немски – 26 ученици. Виж повече информация

                Профилиращи предмети: предприемачество и информационни технологии.

Балообразуване: удвоен резултат от НВО по БЕЛ + удвоен резултат от НВО по математика, от свидетелството за основно образование – оценките по БЕЛ и информационни технологии (в точки).

                 Учител по английски език – г-жа Калина Даскалова.

      5. График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2024 – 2025 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Вижте тук

        Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства Вижте тук

        Насочване на ученици след завършено основно образование в училищата на територията на област София-град за учебната 2024/2025г. Вижте тук

        !!! Указания за родителите

Училището предлага още:

  • европейско качество на преподаване;
  • благоприятен за личностното развитие климат;
  • условия за развитие на индивидуалните способности на всеки ученик;
  • стипендии, стимулиращи изявените ученици;
  • разнообразие от образователни, културни и спортни дейности;
  • дейности по проекти;
  • летни езикови лагери в чужбина;
  • електронен дневник;

Допълнителна информация можете да получите на телефони:
02943 79 52, 02943 79 56