Първи клас

План–прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 г. – 3 /три/ паралелки с изучаване на английски език по 24 ученици в паралелка – общо 72 ученици.

Уважаеми родители,

НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община Тук

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година Тук

Линк към системата за регистрация, електронно класиране и прием в първи клас Тук

Карта на прилежащия район на училището Тук

Граници и прилежащи адреси Тук

Списък с тетрадки и пособия, необходими за първи клас Тук

Уважаеми родители, 12 СУ ” Цар Иван Асен ІІ” осигурява на вашето дете:

 • европейско качество на преподаване;
 • конкурентно образование;
 • блaгоприятен за личностното развитие климат;
 • училищна среда, подпомагаща активното участие на учениците в учебно- възпитателния процес;
 • подкрепа на инициативността;
 • стимулиране на нагласитe за съвместни дейности;
 • възможност за развитие на способностите и дарбите на учениците;
 • разнообразие от образователни, културни и спортни дейности;
 • работа на учениците със специални образователни потребности с ресурсен учител;
 • електронен дневник;
 • начална компютърна грамотност;
 • оптимално структуриран дневен режим;
 • организиран отдих и игрова дейност;
 • безплатна занималня за учениците от І до ІV клас;
 • обучението се води само първа смяна до ІV клас ( начало 8,20 часа);

 

 • отделен физкултурен салон;
 • ученически униформи- 1-4 клас;
 • бюфет и стол с обособен кът и питателна храна;
 • компютърен и мултимедиен кабинет;
 • модерна библиотека;
 • психолог;
 • логопедичен кабинет;
 • здравно обслужване;
 • здравословна среда, ред и чистота, слънчеви и уютни класни стаи;
 • целодневна охрана и видеонаблюдение.