Организация на обучението

Уважаеми  ученици  и  родители,

           Във връзка с организацията на присъственото обучение  ви информираме за следното:

  1. Изследването на учениците се извършва в първия учебен на за съответната седмицата, веднъж седмично преди началото на първия учебен час за деня от 7.00 до 7.20 ч. за първа смяна  и от 13.00 до 13.20 ч. за втора смяна. Ученик, който отсъства в деня на изследването, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище.
  2. Изследването на учениците се извършва в класната стая на паралелката от класните ръководители или учителите, които имат първи час със съответния клас. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични презпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от училището. Изследването и отчитането на резултата се осъществява при спазване на указанията на производителя на съответния тест.

Обръщаме внимание, че когато паралелката се дели на групи учениците правят тестовете в класните си стаи, а след това се разделят по групи за първия учебен час!

  1. След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедра, и др.), върху които се е провело изследването, се почистват задължително чрез дезинфекция, а помещението се проветрява.
  2. При установяване на положителен резултат ученикът се отделя в стая с осигурено наблюдение и класният ръководител или учителят, който има първи час със съответния клас, информира родителите. Ученикът се допуска обратно в училище само при представяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID– 19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото (потвърждаващото)  изследване следва да се проведе до 24 часа от положителния антигенен тест, проведен в училище.
  3. Обучението на учениците, които продължават да се обучават в ОРЕС се осъществява в платформата Майкрософт Тиймс.
  4. Декларации за съгласие за тестване или притежание на зелен сертификат се подават в канцеларията на училището или чрез електронния дневник до класния ръководител.

            Учителите в 12. училище полагат необходимите усилия  за опазване на здравето и живота на всички ученици! Разчитаме  и на вашето съдействие и подкрепа!