Покана за общо събрание на УН

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО,
Съветът на настоятелите на Училищно настоятелство към 12 СУ „Цар Иван
Асен ІІ“ на основание чл. 20, ал. 2 от Устава
С В И К В А
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ
12 СУ „ЦАР ИВАН АСЕН II“
при следния дневен ред:
1. Запознаване с План – бюджета на 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“ за 2019г.
2. Дейности през 2019г. за подпомагане на развитието и материалната база
от бюджета на Училищното настоятелство към 12 СУ „Цар Иван Асен ІІ“
3. Събираемост на членския внос
4. Други
Общото събрание ще се проведе на 27.03.2019г. от 18.30 часа в учителската
стая на 12. СУ „Цар Иван Асен ІІ”, на адрес: гр. София, ул. ”Цар Иван Асен ІІ”
№ 72.
При невъзможност да присъствате на общото събрание може да упълномощите
лице, което да Ви представлява, като имате предвид, че съгласно разпоредбата на
чл. 28, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел едно лице може да
представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено
пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
С материалите по т. 1 от дневния ред можете да се запознаете на интернет–страницата на
12 СУ„Цар Иван Асен II“ / 12sou-sofia.info / в раздел „Документи, бюджет“.
До 25.03.2019г. можете да изпращате Вашите предложения за изменения и
допълнения в дневния ред на електронна поща: u_12sou@abv.bg

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ
Получил поканата:
Дата: