Покана за заседание на ОС на 25.03.2019г.

До г-н/г-жа…………………………..
Член на Обществения съвет /
Представител на
Училищното настoятелство
Представител на
Ученическия съвет
към 12. СУ„Цар Иван Асен II“

П О К А Н А
Уважаеми господине/Уважаема госпожо,

Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет към
12. СУ „Цар Иван Асен II“, което ще се проведе на 25.03.2019г. от
18.30 часа в учителската стая на училището със следния дневен ред:
1. Представяне на проект на бюджета на училището за 2019г. за
становище.
2. Съгласуване на прием на деца в подготвителна група /6 годишни,
полудневна организация/ за учебната 2019-2020 година и избор на
познавателни книжки.
С материалите по т. 1 от дневния ред можете да се запознаете на
интернет–страницата на 12. СУ„Цар Иван Асен II“ / 12sou-sofia.info / в
раздел „Документи, бюджет“ /същите са изпратени и на електронната
Ви поща/.

Нина Иванова
Председател на Обществения съвет
към 12. СУ„Цар Иван Асен II“