Организация на учебния ден

12. Средно училище „Цар Иван Асен ІІ” град София, Столична община, район Средец
ул.“Цар Иван Асен II“ № 72, u_12sou@abv.bg, тел. 02/9437952

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

учебна 2020 / 2021 година

I. Начало и край на учебните занятия
I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч. II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.
Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.
Предучилищна подготовка – IV възрастова група – 7.30 ч.- 13.30 ч.

II. Организация на обучението по степени:
Предучилищна подготовка : – IV възрастова група – полудневна организация на учебния ден;
Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /; V – XII клас – двусменно обучение.

III. Разпределение на класовете – V – XII – двусменно обучение

I срок 

I смяна: V а, V б, V в, V г , VIII a, VIII б, VIII в
IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в
II смяна: VI а, VI б, VI в, VI г,  VII а, VII б, VII в, VIIг, XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г

II срок

I смяна: VI а, VI б, VI в, VI г, VII а, VII б, VII в, VIIг, XI а, XI б, XI в
XII а, XII б, XII в, XII г
II смяна: V а, V б, V в, V г VIII a, VIII б, VIII в IX а, IX б, IX в
X а, X б, X в

IV. Продължителност на учебните часове и междучасията:
I и II клас: учебен час – 35 минути, междучасия – 15мин. и едно от 25 мин. III и IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.
V – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН, междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути.