ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

учебна 2024 / 2025 година

I. Начало и край на учебните занятия:

I смяна – 7.30 ч. – 13.20 ч.

II смяна – 13.30 ч. – 19.20 ч.

Начален етап – 8.20 ч. – 18.00 ч.

II. Организация на обучението по степени:

Начален етап: – целодневна организация на учебния ден / чл. 21, ал.1 /;

V – XII клас – двусменно обучение.

III. Разпределение на класовете – – XII – двусменно обучение:

I срок         I смяна:      V, VIII, IX и X класове

                                     

                   II смяна:     VI, VII, XI и XII класове

                                     

II срок        I смяна:      VI, VII, XI и XII класове

                                     

                   II смяна:     V, VIII, IX и X класове

                                     

IV. Продължителност на учебните часове и междучасията:

I и II  клас : учебен час – 35 минути, междучасия – 15 мин. и едно от 25 мин.

III и  IV клас: учебен час – 40 мин., междучасия – 10 мин. и едно от 20 мин.

V  – XII клас: учебен час – 40 мин., с разрешение на РУО на МОН, междучасия – 10 мин. и едно от 20 минути