Критерии и условия за стипендии

 

12.Средно училище „Цар Иван Асен ІІ”

гр. София, ул. Цар Иван Асен ІІ”№72

 

Стипендии  за учениците  след  завършено

основно образование  за II срок на учебната 2023/2024 година

 

І. Критерии  и  условия  за  допускане  до  класиране  на  учениците  за  различните  видове  стипендии:

 1. Спазване на сроковете  за  подаване  на  заявления.
 2. Надлежно попълнени заявления.
 3. Прилагане на всички  необходими  съпътстващи  документи.
 4. Ученикът може да кандидатства за повече от един вид месечна стипендия, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.
 5. Учениците с право на стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания; ученици без родители или само с един родител при класиране за стипендия за постигнати образователни резултати имат право да получат и 50 на сто от размера й.
 6. Еднократна стипендия може да се отпусне и на ученик, който получава месечна стипендия.
 7. Средствата за еднократни стипендии не могат да надвишават 10 на сто от средствата, определени за стипендии по бюджета на училището.

ІІ. Критерии  и  показатели  за  класиране  на  учениците  за  различните  видове  стипендии:

 1. Критерии  за  получаване  на  месечни  стипендии  за  постигнати  образователни  резултати  по чл. 4, ал. 1, т. 1  от  ПМС № 328  от 21.12.2017г.:

          – Среден  успех  за  предходния  учебен  срок  или предходната учебна година не  по-нисък  от  Oтличен  (5.50).

           – Липса на санкции, наложени с решение на Педагогическия съвет на 12 СУ

   2. Критерии  за  получаване  на  месечни  стипендии  за  подпомагане  на  достъпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането  по  чл. 4, ал. 1, т. 2  от  ПМС № 328:

          – Среден  месечен  доход  на  член  от  семейството  на  ученика  за  предходните  6 / шест /  месеца  не  по-висок  от  средния  размер  на  минималната  работна  заплата  за  страната  за  същия  период. При  определяне  броя  на  членовете  на  семейството  на  ученика  се  спазват  изискванията  на  Параграф 2  от  Допълнителните  разпоредби  на  ПМС № 328.

         – При  определяне  броя  на  членовете  на  семейството  на  ученика  се  спазват  изискванията  на  Параграф 2  от  Допълнителните  разпоредби  на  ПМС № 328  и  се  попълва  декларация  по  образец  в  случай  на  повторен  брак  или  фактическо  съпружеско  съжителство  с  лице, което  не  е  родител  на  ученика.

         – Среден  успех  на  ученика  за  предходния   учебен  срок или предходната учебна година  не  по-нисък  от  Много добър  (4.50).

    3. Критерии  за  получаване  без  класиране  на  месечни  стипендии  за  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания  по  чл. 4, ал. 1, т. 3  от  ПМС № 328:

          – Трайните  увреждания  да  не  са  под  50%, удостоверени  с  решение  на  ТЕЛК.

    4. Критерии  за  получаване  без  класиране  на  месечни  стипендии  за  ученици  без  родители  по  чл. 4, ал. 1, т. 4  от  ПМС № 328  и  за  ученици  само  с  един  родител  по  чл. 4, ал. 2  от  същото  постановление:

          – Издадени  смъртни  актове  за  родителите  на  ученика.

        – Представяне на документ, удостоверяващ, че ученикът е само с един    родител  / акт  за  раждане  с  вписан  само  един  известен  родител или  съдебно  решение  за  отнети  родителски  права  или  родител, поставен  под  запрещение /.

          –  Декларация,  че  ученикът не е припознат или осиновен от друг родител.

    5. Критерии за получаване без класиране  на  еднократни  стипендии  за  постигнати  високи  резултати  в  учебната, извънкласната  и  извънучилищната  дейност  по  чл. 5, ал. 1, т. 2  от  ПМС № 328:

          – Класиране  за  национален  кръг  на  ученическите  олимпиади  или  други  национални  състезания.

          – Отличен  резултат  от  областен  кръг  на  ученически  олимпиади  поне  по  два  учебни  предмета, за  които утвърдените  от  МОН  регламенти  не  предвиждат  провеждане  на  национален  кръг  за  съответния  клас.

        – Активно  участие в  училищния  живот  и  изпълнението  на  проекти  и  принос  за  утвърждаването  на  авторитета  на  училището  на  областно  и  национално  равнище.

     6.Критерии  за  получаване  без  класиране  на  еднократни  стипендии  за преодоляване  от  ученика  на  еднократни  социални  обстоятелства, свързани  с  достъпа  му  до образование  по чл. 5, ал. 1, т. 1  от  ПМС № 328:

– Засягане  на  семейството  на  ученика  от  природно  бедствие, авария  или  друг  инцидент.

– Заболяване  и  лечение, което  финансово  затруднява  семейството  на  ученика.

ІІІ. Периоди на получаване на  различните  видове  стипендии, както  следва :

 1. Месечните стипендии  по  чл. 4, ал. 1, т. 1,2 и 3  от  ПМС № 328  се  изплащат  за  периода  на  учебните  месеци.
 2. Месечните стипендии  по  чл. 4, ал. 1, т. 4 и чл. 4, ал. 2  от  ПМС № 328   се  изплащат  и за периода на неучебните месеци.

ІV. Условия  и  ред  за  предоставяне  на  различните  видове  стипендии, както  следва :

 1. Месечните стипендии  по  чл. 4, ал. 1 от  ПМС № 328  се  отпускат  след  разглеждане  на  подадените  заявления  от  учениците  и  доклади  на  класните  ръководители за успеха на учениците и липса на наложени санкции с решение на Педагогическия съвет.
 2. Класирането се  извършва  по  низходящ  ред, когато  се  разпределят  средствата  за  месечни  стипендии  за  постигнати  образователни  резултати.
 3. Когато се  разпределят  средствата  за  месечни  стипендии  за  подпомагане  на  достъпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането, класирането  по доход  на  член  от  семейството  на  ученика  се  извършва  по  възходящ  ред, като  се  отчита  и  успехът  на  кандидатстващите  ученици. 
 1. Средствата за  еднократните  стипендии  се  предоставят  след  разглеждане  на  доклад на  класен  ръководител за всеки отделен случай.

 V. Документи за кандидатстване:

А. За  месечна  стипендия  за  постигнати  образователни  резултати:

     Заявление – декларация  по  образец на училището

Б. За  месечна  стипендия  за  подпомагане  на  достъпа  до  образование  и  предотвратяване  на  отпадането:

 1. Заявление-декларация по  образец от ПМС №328
 2. Справки за  доходите  на  семейството  на  ученика  за  предходните  шест  месеца.
 3. Декларация за фактическото състояние на семейството на ученика – по образец на училището

В. За  месечна  стипендия  за  подпомагане  на  ученици  с  трайни  увреждания:

 1. Заявление-декларация по  образец на училището.
 2. Копие от  Решение  на  ТЕЛК.

Г. За  месечна  стипендия  за  ученици  без  родители / само с един родител:

 1. Заявление-декларация по  образец на училището.
 2. Копие от смъртния  акт  на  починалия  родител  на  ученика.
 3. Документ, удостоверяващ, че ученикът е само с един родител – копие от  удостоверение  за  раждане  с  вписан  неизвестен  баща  или  копие  от  съдебно  решение  за  отнети  родителски  права  или  родител  под  запрещение.
 4. Декларация, че ученикът  не  е  осиновен  или  припознат  от  друг  родител  – по образец на училището.

Д. За  еднократна  стипендия  за  преодоляване  на  еднократни  социални  обстоятелства, свързани  с  достъпа  до  образование:

 1. Заявление-декларация по  образец на училището.
 2. Копие от  протокол  за  нанесените  материални  щети.
 3. Медицински документи  за  установено  заболяване  на  ученика  и  необходимо  лечение, което  финансово  затруднява  семейството.

Е. За  еднократна  стипендия  за  постигнати  високи  резултати  в  учебната  дейност  или  в  дейности  в  областта  на  науките, технологиите, изкуствата  и  спорта:

 1. Заявление-декларация по  образец на училището.
 2. Протокол за  класиране  на  национален  кръг  на  ученически  олимпиади  или  национални  състезания, организирани  от  МОН,  или  грамоти  за  постигнати  високи  резултати  и  спечелени  престижни  награди  на  областно  или  национално  равнище. 
 3. Протоколи за  резултатите  от  областни  кръгове  на  ученически  олимпиади  или  национални  състезания, организирани  от  МОН,  по  учебни  предмети, за  които  за  съответния  клас  по  регламент  не  се  провежда  национален  кръг.
 4. Препоръка от  учител, когато  основанието  за  отпускането  на  стипендията  е  участието  на ученика  във  вътрешноучилищни  дейности.

VІ. Срок за подаване на документите – 28.02.2024 г.

VІІ. Място на подаване: канцеларията на 12. СУ „Цар Иван Асен ІІ”

                                            Сашка Борисова Пейчева – ЗАС