Занимания по интереси

В 12. СУ „ Цар Иван Асен II“ за учебната 2023/2024г. са сформирани следните групи за занимания по интереси съгласно Наредбата за приобщаващото образование:

1. Да направим математиката лесна

Категория: Математическа логика

Предлага се от 10/16/2023 до 6/30/2024
Описание: Цел на заниманията е: Преодоляване на обучителните трудности в процеса на обучение по математика
Ръководител: Ваня Захариева

2. Пътешествие в света на книгите

Категория: Езиков свят

Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Проектът има за цел да даде система от знания, свързани с учебния материал и да надгради тази система, да разшири и задълбочи умението на учениците за четене с разбиране.
Ръководител: Зорница  Вълкова

3. Чета и разбирам

Категория: Езиков свят

Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Проектът цели да разшири уменията на децата за учене, за боравене с информация, за прилагане на наученото в ежедневието и за решаване на практически задачи.
Ръководител: Зорница Вълкова

4. Млад родолюбец

Категория: Околна среда

Предлага се от 6/3/2024 до 6/28/2024
Описание: Проектът цели да разшири уменията на децата за учене, за боравене с налична информация И прилагане на наученото в ежедневието.
Ръководител: Георгия Петрова

5. Рок мания

Категория: Сценични и танцови изкуства

 Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Запознаване на учениците с основните характеристики на жанра.
Ръководител: Деница Начева

6. Фолклорни мотиви

Категория: Сценични и танцови изкуства

Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Запознаване с основните характеристики и специфики на народната музика.
Ръководител: Деница Начева

7. Музикална приказка

Категория: Сценични и танцови изкуства

Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Запознаване на първокласниците с богатия свят на музиката, чрез песни и танци.
Ръководител: Деница Начева

8. Театрален клуб „Талант“

Категория: Сценични и танцови изкуства

Предлага се от 10/16/2023 до 6/28/2024
Описание: Дейността на театрален клуб „Талант“ е насочена към развитие на словесно-изпълнителските и артистични умения на учениците, които проявяват афинитет към драматичното изкуство и желаят да развият творческите си заложби чрез участия в пиеси и рецитали. Друг съществен мотив за създаването на театралния клуб е идеята за учене чрез сценично действие и има за цел усвояването на знания да се осъществява под формата на игра, като радостен и естествен процес. Този клуб е своеобразна форма за личностна подкрепа на деца с изявени дарби.
Ръководител: Зорница Климентова

9. Творчески изяви

Категория: Сценични и танцови изкуства

Предлага се от 10/16/2023 до 6/6/2024
Описание: Изготвяне на авторски текстове – стихотворения, вълшебни приказки. Представяне на театрални постановки върху произведения, които са звън учебната програма по български език и литература.
Ръководител: Ивелина Николова

10. Приятели на математиката

Категория: Приложна математика

Предлага се от 10/16/2023 до 6/14/2024
Описание: Проектът има за цел да разшири и затвърди знанията на учениците по математика, да подпомогне прилагането на наученото в ежедневието, да усъвършенства уменията за конструиране.
Ръководител: Калина Попова

11. Вълшебна математика

Категория: Приложна математика

Предлага се от 10/16/2023 до 6/14/2024
Описание: Проектът има за цел да разшири знанията на учениците, да затвърди уменията им за учене и боравене с налична информация и да развие логическо мислене.
Ръководител: Калина Попова

12. Млад откривател

Категория: Институционални знания и култура

 Предлага се от 6/15/2024 до 6/30/2024
Описание: Проектът има за цел да запознае учениците с местоположението, предназначението и функциите на основни институции, както и с емблематични сгради в София.
Ръководител: Калина Попова

13. Математическо пътешествие

Категория: Приложна математика

Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Проектът има за цел да надгради знанията и компетентностите на учениците в областта на математиката.
Ръководител: Евиана Балканджиева

14. Математика в действие

Категория: Приложна математика

Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Проектът има за цел да надгради знанията и компетентностите на учениците в областта на математиката.
Ръководител: Евиана Балканджиева

15. Моето здраве

Категория: Знания за здравето

Предлага се от 5/30/2024 до 6/24/2024
Описание: Проектът има за цел да надгради знанията и компетентностите на учениците в областта на личната хигиена и здравословния начин на живот.
Ръководител: Евиана Балканджиева

16. Математиката е интересна

Категория: Математическа логика

 Предлага се от 6/3/2024 до 6/24/2024
Описание: Целта на проекта е да обогати и разшири математическите познания на учениците от 2ри клас. Да подпомогне развитието на познавателните процеси мислене, памет, въображение. Чрез занимателни задачи да се стимулират познавателните способности наблюдателност, съобразителност и любознателност. Създават се условия учениците да проявят мисловна активност, като укрепят волевите задръжки. Решаването на нестандартни задачи допринася за разбирането на практическото приложение на получените знания при нови условия.
Ръководител: Невена Вълкова – Табакова

17. Доброволчество

Категория: Институционални знания и култура

Предлага се от 10/16/2023 до 6/30/2024
Описание: Социалната отговорност и свързаните с нея доброволчество, благотворителност, корпоративна социална отговорност и активното участие в неправителствения сектор са основополагаща част на съвременното демократично общество. Средата в България е още млада и недостатъчно развита в сравнение с останалите европейски и напреднали държави. Целите на заниманията са: Какво е доброволчество и защо е важно то за обществото? Кои са главните предизвикателства и начините за неговото развитие? Какво е корпоративна социална отговорност? Какво е граждански и неправителствен сектор? Каква е разликата между стопанска и нестопанска дейност? Как участието в гражданската сфера дава възможности за личностно и кариерно развитие? Благотворителност – работа на държавата или наша лична отговорност? Как социалната отговорност помага на бизнеса?
Ръководител: Деян Янков

18. Малък футболист

Категория: Колективни спортове

Предлага се от 6/3/2024 до 6/28/2024
Описание: Проектът има за цел чрез играта футбол да възпита у децата морално-волеви качества, като дисциплина и воля, да ги научи да работят в екип и да усвоят правила и елементи от играта футбол
Ръководител: Валентин Сухоруков   

19. Да играем баскетбол

Категория: Колективни спортове

Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Децата се запознават с играта и правилата на баскетбола. Придобиване на знания, умения и навици. Усвояване на основни технически похвати на играта.
Ръководител: Татяна Михайлова-Вълчева

20. Млад баскетболист

Категория: Колективни спортове

Предлага се от 10/16/2023 до 5/29/2024
Описание: Запознаване с основните правила на играта. Придобиване на знания, умения и навици. Задълбочено усвояване на техническите похвати на играта.
Ръководител: Татяна Михайлова-Вълчева

21. Ние играем футбол и народна топка

Категория: Колективни спортове

Предлага се от 6/3/2024 до 6/28/2024
Описание: Учениците се запознават с правилата на игрите и ги прилагат. Развиват физически качества и подобряват здравословното си състояние. Чрез методът на играта децата укрепват физически, психически и се учат на взаимопомощ, прецизност и колективизъм.
Ръководител: Даниела Джурова

22. Да играем заедно Доджбол

Категория: Колективни спортове

 Предлага се от 10/16/2023 до 6/15/2024
Описание: Учениците разучават играта и правилата. Играят я и участват в състезания. Придобиват нови знания и умения, развиват физическото си състояние. Чрез методът на играта децата укрепват физически, учат се да работят в колектив-заедно.
Ръководител: Даниела Джурова

23. Аз играя футбол

Категория: Колективни спортове

Предлага се от 10/16/2023 до 6/15/2024
Описание: Системни занимания с играта футбол. Участия в турнири. Подобряване на физическите качества и техническите умения по футбол.
Ръководител: Стефан Чавдаров

24. Футболът е магия

Категория: Колективни спортове

Предлага се от 10/16/2023 до 5/31/2024
Описание: Системни занимания с играта футбол. Участия в турнири по мини-футбол. Подобряване на физическите качества и техническите умения по футбол.
Ръководител: Стефан Чавдаров

25. Тренинг по психология на общуването

Категория: Психология на общуването

Предлага се от 10/16/2023 до 6/30/2024
Описание: Участниците усъвършенстват уменията си за общуване и самоконтрол, уменията за изслушване и съпреживяване, уменията за работа в екип.
Ръководител: Гергана Александрова

26. Трудната и полезна математика

Категория: Математическа логика

Предлага се от 10/16/2023 до 6/30/2024
Описание: Целите на заниманията са: -Преодоляване на обучителните трудности в процеса на обучение по математика -Подготовка за НВО по математика в 10ти клас.
Ръководител: Веселина Вълкова