Правилници и вътрешни правила

Училищна политика за подобряване качеството на образованието и образователните резултати в 12.СУ „Цар Иван Асен II“ ТУК

Правила за противодействие и превенция на корупцията Тук

Правила за разглеждане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица Тук

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ Тук . Отчет Тук

Заявление за достъп до обществена информация Тук

Програма за превенция на ранното напускане на учениците на 12.СУ „Цар Иван Асен II“  Тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ Тук

Правилник за дейността на 12.СУ „Цар Иван Асен II“  Тук

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ Тук

Правилник за пропускателния режим в 12.СУ „Цар Иван Асен II“ Тук

Етичен кодекс на работещите в 12.СУ „Цар иван Асен II“ Тук

Етичен кодекс на училищната общност Тук

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни Тук

Училищна план-програма за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  Тук