Правилници и вътрешни правила

Правилник за дейността на 12.СУ „Цар Иван Асен II“  Тук

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд на 12.СУ „Цар Иван Асен II“  Тук

Правилник за вътрешния трудов ред Тук

Правилник за пропускателния режим в 12.СУ „Цар Иван Асен II“ Тук

Етичен кодекс на работещите в 12.СУ „Цар иван Асен II“ Тук

Етичен кодекс на училищната общност Тук

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни Тук

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ Тук . Отчет Тук

Заявление за достъп до обществена информация Тук

Правила за разглеждане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица Тук

Правила за противодействие и превенция на корупцията Тук

Училищна план-програма за БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  Тук

Училищна политика за подобряване качеството на образованието и образователните резултати в 12.СУ „Цар Иван Асен II“ Тук

Програма за превенция на ранното напускане на учениците на 12.СУ „Цар Иван Асен II“  Тук

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи на 12.СУ „Цар Иван Асен II“ Тук