КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

Една от основните характеристики на всяка компютърна мрежа е нейната топология.
Топологията определя начина за разположение и връзка между устройствата в мрежата
Основните типове топология на мрежите са:
линейна, звездообразна и кръгова.
топология тип "шина"

Компютрите се свързват последователно към кабел, който се нарича шина (BUS). Сигналът от кой и да е компютър или мрежово устройство достига до всички останали. Ако кабелът се повреди някъде по шината, мрежата престава да работи и в двете й части

топология тип "кръг"

При кръговата технология отделните устройства са свързани в мрежа, в която връзките, условно казано, имат формата на кръг.

топология тип "звезда"

При звездообразната топология всеки възел от мрежата е свързан към устройство, наречено концентратор или повторител (repiter) или хъб (hub), което разпределя сигналите между отделните компютри