12 СОУ 12 СОУ Цар Иван Асен II


12 СОУ
Посетете ни във Facebook и Twitter
12 Sou Sofia Facebook 12 Sou Sofia Facebook

Най-актуално:

Благодарствено писмо от НБУ тук

Безопасен интернет тук

Родителски срещи тук

Заповед за прием в първи клас 2019/ 2020 учебна година тук

Програма Ваканция на Столична община тук

Покана за общо събрание на УН тук

Покана за заседание на ОС на 25.03.2019г тук

Отворени врати в 12СУ тук

Стипендии втори срок тук

Списък с образователни услуги тук

Информация и образци на заявления по предоставянето на услугите тук

Обучителни клипове за ползване на електронен дневник тук

Важнo! Критерии за стипендии за 2018/2019 учебна година. тук

Проект BG05M2OP001-2.010-0001
"Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти"

На 01.12.2018г. в 12 СУ "Цар Иван Асен II "бе проведено обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Тема на обучението бе "Иновации в образованието". Присъстваха 23-ма педагогически специалисти. Обучението бе проведено от Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти ООД, с лектор проф. д-р Янка Тоцева.


Проект Полицентрично инспектиране

Онлайн анкета за учители

Онлайн анкета за родители

Констативен протокол от проверка по проект Полицентрично инспектиране на мрежа от училищатук